ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE: Katarína Kafková, prezidentka Združenia zdravotných poisťovní Slovenska
Združenie zdravotných poisťovní naďalej zastáva názor, že zdravotným poisťovniam primeraný zisk patrí práve tak, ako ho dosahujú aj ostatné spoločnosti pôsobiace v sektore – súkromní lekári, súkromné nemocnice, lekárne, distribútori liekov a zdravotníckych pomôcok. Aj ich zisk, ktorý je niekoľkonásobne vyšší, je tvorený z tých istých zdrojov ako prípadný zisk zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne na druhej strane znášajú tiež riziko straty. Aj v prípade zhoršenia makroekonomickej situácie majú zdravotné poisťovne zmluvné záväzky voči poskytovateľom uzatvorené väčšinou na dvanásť mesiacov vopred. Zisk je i rezervou na horšie časy, ktoré môžu nastať už tento rok.

Za rok 2011 zisk úhrnom za všetky zdravotné poisťovne predstavoval menej než jedno percento zdrojov. Jednoducho nie je pravda, že zákazom zisku sa vyriešia súčasné finančné problémy zdravotníctva. Tento krok nedokáže pokryť zdravotnú starostlivosť ani na tri dni v cenách za minulý rok. Na ilustráciu – na zdravotnú starostlivosť vynaložia zdravotné poisťovne týždenne okolo 65 miliónov eur. To, že zdravotné poisťovne majú na účte peniaze, ešte neznamená, že je to ich čistý zisk. Zdravotné poisťovne získavajú prostriedky výberom od platiteľov poistného priebežne v mesiaci a musia ich odložiť na úhradu zdravotnej starostlivosti vykázanej poskytovateľmi po skončení mesiaca. Tieto peniaze na účtoch slúžia aj ako technická rezerva na náklady spojené s pacientmi, ktorí majú byť v budúcnosti operovaní. Všetky tieto povinnosti má zdravotná poisťovňa zo zákona. Zdravotné poisťovne tento rok platby neznižujú, naopak, snažia sa hľadať priestor na zvyšovanie financií. Ak chceme zakázať zisk zdravotným poisťovniam, tak ho zakážme aj všetkým ostatným spomenutým subjektom pôsobiacim v zdravotníctve, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

LIEKY: Ondrej Sukeľ, farmaceut a 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory
Hovorme konečne o lekárenstve ako o zdravotníckom špecializačnom odbore, nie ako o retailovej kosti, ktorú získa najväčší pes. Iba takáto debata bude mať v čitateli kvalitu a v menovateli pacienta.

Na malom priestore nie je možné prezentovať výsledky, ktoré vo svete dosahuje verejné zdravotníctvo vďaka využitiu odborného potenciálu najdostupnejších zdravotníkov – lekárnikov. Je dokázané, že aktívne zapojenie najkvalifikovanejšieho odborníka na lieky do starostlivosti o pacienta prináša zlepšenie kvality liečby, zníženie liekového rizika a úsporu nákladov.

Slovenská lekárnická komora je odborne a personálne pripravená okamžite tieto výsledky, aj v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi, prezentovať novému vedeniu ministerstva zdravotníctva.

Nepovažujeme však za korektné posielať ministerke mediálne odkazy, preto iba konštatujeme potrebu čo najrýchlejšej korekcie zásadných legislatívnych nezmyslov predchádzajúceho vedenia rezortu, tak ako to pred voľbami prezentovala aj strana Smer-SD.

Ak má v lekárenstve dominovať kvalita, odbornosť a zodpovednosť, je nevyhnutné eliminovať dôsledky vplyvu laických lobistov. Očakávame preto minimálne obnovenie povinného členstva v komorách, obmedzenie tvorby sietí lekární vo vlastníctve obchodných subjektov, zrušenie poskytovania bonusov za lekárske predpisy a sprísnenie požiadaviek na otváranie a prevádzku verejných lekární.

NEMOCNICE: Marián Petko, šéf Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ bardejovskej Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba
V takomto zlom stave sa zdravotníctvo nenachádzalo za posledných 15 rokov. Napríklad nový zákon o platoch nedokážu nemocnice utiahnuť. Pod ANS patrí 61 nemocníc a na zvýšené mzdy v celom rezorte bude potrebných 150 miliónov eur. Po zvýšení platov lekárov a sestier budú nemocnice dávať na ich platy od 85 do 107 percent. Uvoľnenie avizovaných 50 miliónov eur zo štátneho rozpočtu je potrebné na urgentné preklenutie najbližších dvoch či troch mesiacov. V prípade, ak nedôjde k uvoľneniu finančných prostriedkov, tak nebude financií na lieky a iné zdravotnícke pomôcky, nakoniec na to doplatí pacient.  V nemocniciach, ktoré zastupujeme, šetriace procesy prebehli už za posledných 8 rokov a priestor na ďalšie šetrenie je minimálny. Najneskôr v júni musia byť prijaté opatrenia, aby nemocnice boli schopné zabezpečiť bežnú prevádzku nemocníc. Ďalšou možnosťou je reštrukturalizácia lôžkových zariadení fakultných a univerzitných nemocníc a ich ekonomické správanie. Nová ministerka zdravotníctva bude musieť celý systém riešiť komplexne.

ODVODY: Dušan Zachar, analytik INEKO
Problémom slovenského zdravotníctva nie je nedostatok zdrojov, ale ich neefektívne používanie. Hovoria to aj renomované medzinárodné inštitúcie, ako napríklad OECD. Skôr ako výška percenta odvodu štátu za svojich poistencov je zmysluplnejšie porovnávať celkový objem peňazí, ktoré dáva štát do zdravotníctva, teda aj vo forme neustáleho oddlžovania.

Aby sme mohli plnohodnotne diskutovať o tom, či je nutné zvyšovať prostriedky do zdravotníctva, je najskôr potrebné vedieť, akú kvalitu za vynakladané peniaze do zdravotníctva vlastne dostávame. Preto považujem za kľúčovú úlohu novej ministerky začať v oveľa väčšej miere merať a hodnotiť kvalitu zdravotníctva a informovať o výsledkoch verejnosť.

Paušálne poplatky za návštevu lekára, tak ako fungujú v mnohých krajinách Európskej únie vrátane Českej republiky, považujem za vhodný nástroj na obmedzenie nadspotreby po zdravotníckych službách a ako efektívnu reguláciu dopytu. Nezanedbateľným efektom sú aj dodatočné zdroje pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, paralelne treba prijať mechanizmy, aby poplatky nezaťažovali neúmerným spôsobom sociálne odkázaných občanov.

MZDY: Tomáš Szalay, zakladajúci partner Health Policy Institute
Centrálna mzdová regulácia pre lekárov a sestry bola najväčšou chybou z minulého volebného obdobia. Tento krok zväzuje ruky manažmentom, ktoré stratili priestor na motivačné odmeňovanie, na ocenenie kvality a výkonu. Zasahuje do fungovania súkromných poskytovateľov. Keďže strana Smer reguláciu miezd pri hlasovaní v parlamente podporila, nepredpokladám, že by ju teraz nová ministerka zrušila. Hoci by to bolo správne riešenie. Skôr si myslím, že ministerstvo prižmúri oči nad obchádzaním zákona a minimálnych normatívov, aby nemuselo zatvárať nemocnice.

Aj tak však bude potrebovať získať dodatočné zdroje, čo pri napätom štátnom rozpočte znamená hľadať úspory. Ministerka má v kompetencii jedno mimoriadne účinné opatrenie, ktorým môže prispieť k sprehľadneniu finančných tokov v štátnych nemocniciach a k zníženiu korupčného správania. A tým je zrušenie súbehu súkromných ambulantných úväzkov u nemocničných lekárov.