28.06.2004, 00:00

Obmedzovače rýchlosti aj u nás

Čo pre nás znamená vstup do EÚ z hľadiska kontroly úžitkových vozidiel? Môžeme v tomto smere očakávať aj nejakú novinku? Odpovedá nám Ing. Martin Kmeť, riaditeľ technickej divízie spoločnosti SLOVDEKRA.
Pre členské štáty EÚ je už v súčasnosti záväzná Smernica 2000/30/EC, ktorá sa týka cestných kontrol technického stavu úžitkových vozidiel, premávajúcich v únii. Ukladá členským krajinám doplniť pravidelné kontroly technického stavu každý rok aj neočakávanými (náhodnými) kontrolami dostatočne reprezentatívnej časti úžitkových vozidiel na cestách. Viacerí naši autodopravcovia, ktorí sú aktívni v priestore Európskej únie, ich už poznajú. Uvedená smernica stanovuje tiež rozsah kontroly a používané postupy. Jej posledná zmena, ktorá ju prispôsobuje technickému pokroku v oblasti konštrukcie vozidiel, obsahuje nové technické podmienky. Zavádza do rozsahu cestných kontrol obmedzovače rýchlosti a palubnú diagnostiku (OBD) v súvislosti s kontrolou emisií výfukových plynov. Sprísňujú sa i samotné emisné limity. Treba počítať s tým, že cestné kontroly, najmä ťažkých úžitkových vozidiel a autobusov, budú po uplatňovaní tejto smernice u nás častejšie a dôslednejšie. To je novinka, ktorú považujem za dosť horúcu. Čo sa týka rozsahu pravidelnej technickej kontroly, v štátoch EÚ je rozšírený o nový, povinný test nastavenia obmedzovača rýchlosti. Ten je povinný aj u nás. Nepovažujem ho však za naozajstnú novinku, keďže kontrolu nastavenia obmedzovača rýchlosti ponúkajú STK spoločnosti SLOVDEKRA, aj ich viacerí partneri -- ako službu na požiadanie zákazníka -- už niekoľko rokov.

Zjednoduší naše členstvo v EÚ schvaľovanie technickej spôsobilosti individuálne dovezených úžitkových vozidiel?
Systém typového schvaľovania ES (EÚ), ktorý sa začal uplatňovať od 1. januára 1993 (najskôr na dobrovoľnej báze) sa stal povinný s účinnosťou od 1. januára 1996 zatiaľ pre všetky nové značky a typy osobných automobilov a ďalej sa rozšíril aj na motocykle a traktory. Jeho podstatou a výhodou je, že ak vozidlo získalo v jednom členskom štáte typové schválenie ES, je toto schválenie platné vo všetkých členských štátoch únie. Preto sa zvykne označovať ako globálna homologizácia. Skutočnosť je však taká, že globálna homologizácia zatiaľ nebola zavedená v kategórii nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a autobusov. Pri týchto vozidlách sa doteraz zachovalo národné typové schválenie. To znamená, že individuálne dovážané úžitkové vozidlá uvedených kategórií budú zrejme u nás naďalej podliehať individuálnemu schváleniu technickej spôsobilosti doteraz používaným postupom. Ten zahrňuje aj príslušný správny poplatok za samotné schválenie technickej spôsobilosti orgánom štátnej správy. Tým je obvodný úrad dopravy a pozemných komunikácií. Zjednodušenie tohto postupu závisí od prijatia nových špecifických smerníc v EÚ a zavedenia povinného typového schválenia ES aj pre "ťažké" vozidlá, teda nákladné automobily, autobusy a autokary. Kedy k tomu dôjde je však ťažko predvídať.

Robia sa na Slovensku pravidelné technické kontroly aj priamo vo vozidlovom parku dopravnej firmy?
Vykonávanie pravidelných technických kontrol priamo vo vozidlovom parku dopravnej firmy slovenská legislatíva neumožňuje, pričom takýto postup je v celom európskom priestore neštandardný. Stretol som sa s ním v Nemecku, kde má svoju tradíciu, aj legislatívnu históriu. Pravidelnú technickú kontrolu vykonáva osoba, ktorá má postavenie úradne povereného znalca na tento druh činnosti. Ten patrí spravidla k niektorej skúšobnej organizácii, akou je napríklad DEKRA. Okrem toho musia byť splnené ďalšie podmienky. Firma, kde sa vozidlá kontrolujú, musí byť vybavená potrebnými skúšobnými zariadeniami, ktoré podliehajú schváleniu a pravidelnej metrologickej kontrole. Vystavené protokoly o kontrole musia byť zahrnuté do centrálneho spracovania a samotný znalec musí byť vybavený potrebnou počítačovou a komunikačnou technológiou. Faktom je, že veľké množstvo vozidiel sa v Nemecku kontroluje práve takýmto spôsobom, popri výkone kontrol v STK. U nás sa s podobným postupom počíta pri výkone pravidelných technických kontrol traktorov a traktorových prívesov, ak bude táto povinnosť pre ne stanovená. To znamená, že by sa technické kontroly tejto kategórie vozidiel vykonávali okrem STK určených a vybavených pre nákladné (úžitkové) vozidlá aj v miestach sústredenia, kde budú splnené stanovené podmienky. Napríklad aj v hospodárskych dvoroch s vhodnými plochami, pričom technické kontroly by vykonávali kontrolní technici z príslušnej STK. Na tento spôsob kontroly budú musieť byť vybavení potrebnou technológiou. Na návrhu vhodnej technológie kontroly už SLOVDEKRA pracuje.